top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Topfit 4 All

 

 

Artikel 1: Aanbieding als lid, de clubcard en fotoscan

a.   Aanbieding als Topfit 4 All lid vindt plaats door bij de balie het inschrijfformulier volledig in te vullen. Na ontvangst van de inschrijving vangt het lidmaatschap aan op de datum die op het inschrijfformulier door het lid is ingevuld. Het inschrijfgeld bedraagt € 25, - voor een periode abonnement en €15,- voor een jaarabonnement en is bij inschrijving verschuldigd. Topfit 4 All is gerechtigd de aangeleverde persoonsgegevens te gebruiken t.b.v. ledenadministratie en communicatie met leden. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

b.  Tijdens het eerste bezoek aan Topfit 4 All wordt er een fotoscan gemaakt van het gezicht. Het lid ontvangt een gepersonaliseerde clubcard, waarop foto, naam en lidnummer staan. Uitsluitend bij gebruik van de clubcard en na controle van de fotoscan krijgt een lid toegang tot de Topfit 4 All vestiging.

c.    De lidmaatschapshouder blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van het lidmaatschap. Gebruik van het lidmaatschap is persoonsgebonden. Het lidmaatschap is dus niet overdraagbaar aan anderen.

d.   Voor adreswijziging en mutaties kan het mutatieformulier bij de balie worden ingevuld.

e.   Personen die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, ongeacht welke functie of hoedanigheid, zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor de financiële consequenties.

g.   Betaling dient periodiek via automatisch incasso te geschieden. Betaling is verschuldigd totdat het lidmaatschap is opgeheven bij Topfit 4 All.

 

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 a.   Een lidmaatschap bij Topfit 4 All kan op elk gewenst moment ingaan en is voor de duur van twee maand, een kwartaal of een jaar. Het jaar lidmaatschap met maandelijkse betaling, zal eerst worden doorgerekend naar de eerste van de  maand tegen het zelfde tarief als het gekozen lidmaatschap. Vanaf de eerste van de nieuwe maand zal het lidmaatschap voor de volledige termijn aanvangen.

b.   Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatisch incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. Alle lidmaatschappen worden in zijn geheel vooruitbetaald.

c.   De clubcard en het lidnummer worden geblokkeerd zolang niet aan de betalingverplichting is voldaan. Het lid zal de toegang tot de Topfit 4 All vestiging worden geweigerd. Topfit 4 All is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingverplichting vervalt. De contributie voor het na beëindigen nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.

d.   Topfit 4 All behoud zich het recht voor om tarieven tussentijds te wijzingen. Tenminste 4 weken voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractsduur worden de prijzen niet gewijzigd.

 

Artikel 3: Openingstijden

a.   Topfit 4 All behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.                      

b.   Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

c.   Op officiële en erkende feestdagen is de Topfit 4 All vestiging gerechtigd gesloten te zijn.

d.   In de bouwvakvakantie zijn er aangepaste openingstijden.

 

Artikel 4: Groepslessen

a.   Topfit 4 All behoudt zich het recht voor om groepslessen te annuleren.                            

b.   Annulering geschiedt via de website van Topfit 4 All.

c.   Het lesrooster staat op de website en is te allen tijde op te vragen bij de balie. Topfit 4 All behoudt zich het recht voor om te allen tijden het lesrooster aan te passen of lessen met aangepast programma aan te bieden.

d.   Aanbod van lessen kunnen per week en seizoen variëren.

e.   In de bouwvakvakantie is er een aangepast groepslesrooster.

Artikel 5: Beëindigen

a.   Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door 1 maand voor de einddatum van de gekozen lidmaatschapsperiode het abonnement op te zeggen middels een opzegformulier. Dit kan alleen aan de balie van Topfit 4 All. Tussentijds opzeggen van een lidmaatschap is niet mogelijk.

b.   Vind geen opzegging plaats dan wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met een zelfde periode. Heb je 1 week na het inleveren van het opzegformulier nog geen opzeg bevestiging per email terug ontvangen neem dan contact op met Topfit 4 All.

c.   Topfit 4 All behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor het na beëindigen nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.

 

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid en huisregels

a.   Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook, bij Topfit 4 All, is geheel voor eigen risico van het lid.

b.   Topfit 4 All en werknemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

c.   Topfit 4 All en werknemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van lid en/of derden.

d.   Lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Topfit 4 All, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

e.   Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Topfit 4 All en hiernaar te handelen.

f.   De algemene voorwaarden, huisregels en privacy policy van Topfit 4 All staan op www.topfit4all.nl

 

Artikel 7: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze

a.   Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Topfit 4 All aangegaan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

b.   Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Topfit 4 All, zullen worden beslecht door de Geschillencommissie Sport en Bewegen of een bevoegde rechter.

c.   Door zijn inschrijving verklaard het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Topfit 4 All te kennen en te accepteren.

d.   Topfit 4 All is gerechtigd de huisregels, algemene voorwaarden en privacy policy te wijzigen. Gewijzigde huisregels en privacy policy gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van artikel 2 a van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.

bottom of page